Skip to main content

Murale du bicentenaire de Sherbrooke / Sherbrooke Bicentennial Mural (2002)

Version imprimableVersion imprimable
Murale du bicentenaire de Sherbrooke / Sherbrooke Bicentennial Mural (2002)

143, rue Frontenac, Sherbrooke
(Photo - Matthew Farfan)